Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2017

2101 49b4 390
Czemu tak jest, że pasujący do siebie ludzie tak rzadko się schodzą?
— Stephanie Perkins
Reposted fromhydrosphere hydrosphere viagregorczykm gregorczykm
Pedro Rangel, Porto
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaillustrious illustrious
4855 5448 390
Reposted fromverronique verronique viapanicstricken panicstricken
6570 6667 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakoloryzacja koloryzacja
3605 b78d 390
Reposted fromtez tez viapiehus piehus
3305 897c 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapiehus piehus
7533 1e62 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viapiehus piehus
My najbardziej lubimy to, co zmienne i kapryśne, nieoczekiwane i dziwne: brzeg morza, który jest trochę lądem i trochę wodą, zachód słońca, który jest trochę ciemnością i trochę światłem, i wiosnę, która jest trochę chłodem i trochę ciepłem.
— Tove Jansson
Reposted fromswojszlak swojszlak viapumpkinsoup pumpkinsoup
3002 bc89 390
Reposted frommagdenvja magdenvja viamenia menia
9520 0371 390
Reposted fromrol rol viapiehus piehus
8440 6c57 390
3656 8473 390
Reposted fromdelain delain viapiehus piehus
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr viapiehus piehus
3080 7c4b 390
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viapiehus piehus
6852 885d 390
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamaardhund maardhund
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl